پایان نامه آماده کشاورزی,دانلود پایان نامه آماده کشاورزی, مطالعات زمین

مطالعات زمین شناسی زیر حوزه ی سراسب
تعداد بازديد : 139

مطالعات زمین شناسی زیر حوزه ی سراسب

 

 

نام کتاب : پایان نامه مطالعات زمین شناسی زیر حوزه ی سراسب

نویسنده : برش رد

ناشر 

زبان کتاب: پارسی

تعداد صفحه : 75

قالب کتاب : ورد

حجم فایل :  کیلوبایت

توضیحات:

زمین‌شناسی علمی است که درباره پیدایش زمین، تشکیلات، ساختمان و مواد تشکیل دهنده زمین، کوه ها، دشت‌ها و اقیانوس‌ها و همچنین تاریخ پیدایش جانداران و تسلسل وقایع فیزیکی در زمین و بالاخره تحولاتی که در زمین صورت گرفته و می‌گیرد بحث می‌نماید. زمين‌شناسی مانند همه رشته‌های تجربی براساس مشاهده و تغيير انجام می‌شود. لذا هر قدر امکان مشاهده مستقيم و غير‌مستقيم ما از راه‌های ژِئوفيزيک، ژئوشيمی، ماهواره‌ها و الکترونيک افزايش يابد طبعاً آگاهی‌های ما هم از جهان و از گذشته‌ی کره‌ی زمين عمقی‌تر می‌شود

منطقه مورد مطالعه که تحت بررسى‌هاى زمين‌شناسى ـ معدنى 1:20.000 قرار گرفته در 9 کيلومترى شمال بلده از بخش‌هاى شهرستان نور واقع مى‌باشد. اين محدوده جزئى از نقشه زمين‌شناسى 1:250.000 آمل بوده و از نظر تقسيم‌بندى زمين ساختى ـ رسوبى ايران بخشى از واحد البرز ـ آذربايجان را تشکيل مى‌دهد. واحدهاى سنگ چينه‌اى که در منطقه رخنمون دارند، از قديم به جديد شامل سازندهاى لشگرک، جيرود، مبارک، درود، روته، گدازه و توف‌هاى پرمين، سازندهاى نسن، اليکا، شمشک و رسوبات عهد حاضر مى‌باشد.

از نظر زمين ساخت منطقه چين خورده بوده و از روند البرز تبعيت مى‌کند. شکستگى‌ها و گسل‌هايى که در منطقه اثر کرده‌اند به طور کلى داراى روند شمال جنوب مى‌باشند. با توجه به مطالعات انجام شده، دو نوع کانى‌زائى در منطقه مشاهده مى‌شود:

دسته اول که در رابطه با ولکانيسم و فعاليت‌هاى هيدروترمال مى‌باشد، سنگ‌هاى نيمه جنوبى منطقه را تحت تأثير قرار داده است. در اثر اين فعاليت هيدروترمالى، دگرسانى گسترده‌اى همراه با کانى را پراکنده و ناچيز در سنگ‌هاى منطقه صورت گرفته و منجر به تشکيل رگچه‌هاى کوچکى از اکسيد آهن در آن‌ها گشته است.

دسته دوم کانى‌زائى که منشأ رسوبى مى‌باشد، شامل تجمعات لاتريتى در محل تماس سازندهاى اليکا و شمشک مى‌باشد. لايه‌ها و نودول‌هاى لاتريتى در مرز جنوبى چهارگوش مورد مطالعه رخنمون دارند که بر اثر حرکات تکتونيکى شديداً جابجا و خرد شده‌اند. با توجه به گسترش زياد سازند اليکا و شمشک در نزديکى مرز جنوبى محدوده مورد مطالعه، احتمال وجود لايه‌هاى لاتريتى ضخيم و گسترده در آن‌ها وجود دارد.

 

 

 

                                     جزئیات محصول

 

 قیمت :

15,۰۰۰ تـــــومان

 کد محصول :

105

 توضیحات :

 فرمت word-تنظیم برش رد

 لینک ها :

 

فهرست

فصل اول.. 7

مقدمه و کلیات... 7

مقدمه. 8

1-2-تعریف علم زمینشناسی.. 9

1-3-علم زمین‌شناسی چگونه شکل گرفت؟10

1-4- نقش زمین شناسی در زندگی.. 11

1-5- ارتباط زمین شناسی با سایر علوم. 11

1-6-زمین‌شناسی در نجوم. 11

7-1-زمین‌شناسی به شاخه‌های زیر تقسیم می‌شود. 12

1-7-2-زمین‌شناسی نفت... 12

1-7-3-زمین شناسی ساختمانی.. 12

1-7-4-کانی شناسی.. 13

1-7-4-1-اهمیت اقتصادی کانی‌ها13

1-7-5-رسوب شناسی.. 13

1-7-6-سنگ شناسی.. 14

1-7-6-1-سه خانواده سنگ.... 14

1-7-6-2-تقسیم‌بندی کلی ذرات رسوبات... 14

1-7-6-3-سنگ‌های حد واسط... 15

1-7-7-هواشناسی.. 15

1-7-8-آب‌شناسی.. 15

1-7-9-ژئوفیزیک.... 16

1-7-10-دیرینه‌شناسی.. 16

1-7-11-چینه‌شناسی.. 16

1-7-11-1-انشعابات علم چینه‌شناسی.. 16

1-7-11-1-1-چینه‌نگاری زیستی.. 16

1-7-11-1-2-پالینوستراتیگرافی.. 17

1-7-11-1-3-چینه‌نگاری سنگی.. 17

1-7-11-1-4-چینه‌نگاری زمانی.. 17

1-7-11-1-5-چینه‌نگاری شیمیایی.. 17

1-7-11-1-6-چینه‌نگاری مغناطیسی.. 17

1-7-11-1-7-چینه‌نگاری رسوبی.. 17

1-7-11-1-8-چینه‌نگاری آب و هوایی.. 17

1-7-11-1-9-چینه‌نگاری زلزله‌ای.. 17

1-7-11-1-10-چینه‌نگاری اکتشافی.. 18

1-7-11-1-11-چینه‌نگاری کمی.. 18

1-7-11-1-12-چینه‌نگاری اقتصادی.. 18

1-7-11-2-کاربرد علم چینه‌شناسی.. 18

1-7-11-3-ارتباط چینه‌شناسی با سایر علوم. 19

1-7-12-ژئو‌شیمی.. 19

1-7-13-زمین‌شناسی اقتصادی.. 19

1-7-14-زمین‌‌شناسی مهندسی.. 19

1-7-15-فتوژئولوژی:19

1-7-16-زلزله‌شناسی.. 19

1-7-17-آتشفشان‌شناسی.. 20

1-7-18-اقیانوس‌شناسی.. 20

1-7-19-پالئوبوتانی.. 20

1-7-20-دورسنجی.. 20

1-7-21-غارشناسی.. 20

1-7-22-زمین‌شناسی دریایی.. 20

1-7-23-ژئومورفولوژی:20

1-7-24-هیدروژئولوژی.. 20

1-7-25-زمین‌شناسی کاربردی.. 20

1-8-پوسته زمین.. 21

1-8-1-ترکیبات شیمیایی پوسته زمین.. 21

1-8-2-ترکیب شیمیایی گوشته. 21

1-8-3-هسته خارجی زمین.. 21

1-8-4-هسته داخلی زمین.. 21

1-9-تقسيم‌بندی تاريخ زمين.. 22

1-9-1-دوران اول (Paleozoic):22

1-9-2-دوران دوم (Mesozoic)23

1-9-3-دوران سوم (Cenozoic)23

دوران پرکامبرین(Precambrian). 24

دوران اول(Paleozoic). 25

دوران دوم (Mesozoic). 26

_دوران سوم(Cenozoic). 27

فصل دوم. 30

مواد و روش‌ها30

2-1-سابقه تحقیق.. 31

2-2-موقعيتزيرحوضه‌ی موردمطالعه در استان مازندران.. 31

3-2-خصوصيات جغرافيایی زير حوضه مورد مطالعه. 32

2-4-شکل زير حوضه. 33

2-5-تعيين زمان تمرکز. 34

2-6-تعيين شيب حوضه. 34

2-7-شکل شبکه زهکشی حوضه. 35

2-9-هوا و اقليم شناسی منطقه. 36

2-9-3-بررسي اقليم.. 38

2-9-3-1-روش دومارتن:38

2-9-3-2-روشن ایوانف:38

2-9-3-3-اقلیم نمای آمبرژه :39

2-10-مطالعه خاکشناسی منطقه. 39

2-11-منابع آبی منطقه. 39

2-12-پوشش گياهی منطقه. 39

2-13-1-وضعيت مرتع منطقه. 46

2-13-2-گرايش مرتع منطقه. 47

2-14-بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی در منطقه. 47

2-14-1-پتانسيل‌های اقتصادی-اجتماعی منطقه. 48

2-14-1-1-صنعت و معدن.. 48

2-14-1-2-دامپروری.. 48

2-14-1-3-کشاورزی.. 48

2-14-1-4-زنبورداری.. 48

فصل سوم. 49

نتایج.. 49

3-1-1-رده‌بندی نیگلی کانسارها ( 1929 )50

3-1-2-رده‌بندی کانسارها توسط اشتایدرون.. 50

3-1-3-رده‌بندی کانسارها توسط لیندگرن:50

3-2-طبقه‌بندی سنگ‌ها براساس حساسيت آن‌ها به فرسايش:50

3-4-وضعیت ژئومورفولوژیحوضهسراسب... 51

3-5-وضعيت زمين‌شناسی منطقه. 51

3-6-1-انواع سنگ های موجود در منطقه:52

3-6-2-شناسایی کانی‌ها به کمک خواص فیزیکی... 52

3-6-3-سنگ های منطقه:52

3-7-انواع سازندهای منطقه:53

3-8-سازندشمشک.... 54

3-9-گسل.. 54

3-9-1-گسل راندگی.. 54

3-9-2-گسل اصلی.. 55

3-11-چینخوردگی‌ها55

3-12-محدوديت‌ها55

3-13-زمينه‌های ايجاد اشتغال در منطقه. 56

فصل چهارم. 57

بحث و نتیجه‌گیری.. 57

4-1-وضعیت زمين‌شناسی اجتماعی و اقتصادی.. 57

4-2-1-توصيه‌های عمومی.. 58

4-2-2-توصیه‌های کارشناسی.. 58

4-2-2-3 - مبارزه مستقیم یا مکانیکی.. 59

منابع :62

ضمائم.. 63

تصاویر و نقشه ها63

 

 

بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]