گرامر انگلیسی,آموزش گرامر,زبان انگلیسی,یادگیری,آموزش زبان انگلیسی,

گرامر انگلیسی/صفت و نکات ضروری آن /Adjective and key points about it
تعداد بازديد : 33

گرامر انگلیسی/صفت و نکات ضروری آن /Adjective and key points about it

صفت و نکات ضروری در بارۀ آن:Adjective and key points about it:

 

صفت:

صفت کلمه ای است که حالت و چگونگی اسم را بیان می دارد و به عبارت دیگر معنی اسم را کامل ترمی کند.

مثال:

 

 

 

تقسیمات: از نظر طرز قرار گرفتن صفات، آنها را به دو دسته تقسیم می کنند:

q

 (Attributive Adjectives)

 صفات مستقیم

q

q

  (Attributive Adjectives)

صفات مستقیم

q

صفات مستقیم:

اگر صفتی قبل از موصوف (کلمۀ وصف شده یا اسم ) قرار گرفته باشد، در این صورت صفت مستقیم است.

 

مثال:

an exciting movie

فیلم سینمایی مهیج

 

باید توجه داشت که در این حالت صفت بر عکس زبان فارسی است. در انگلیسی صفت مستقیم قبل از اسم می آید، حال آنکه در زبان فارسی صفت، بعد از اسم قرار می گیرد.

نکته : صفات در انگلیسی همواره یک شکل دارند و با اسامی مفرد و جمع، مذکر و مؤنث به یک صورت به کارمی روند.

مثال:

an intelligent student

دانش آموز باهوش

intelligent students

دانش آموزان باهوش

a strong man

مرد قوی

strong men

مردان قوی

 

نکته :باید به این نکته توجه داشت که صفات اشارۀ this و that نسبت به قانون فوق مستثنی هستند و با اسامی جمع به صورت these و those به کار برده می شوند.

 

this camera

این دوربین

these cameras

این دوربین ها

that car

آن ماشین

those cars

آن ماشین ها

 

نکته : صفات زیر فقط به صورت مستقیم به کار برده می شوند.

 

inner

داخلی

outer

بیرونی

olden

قدیمی

former

پیشین، قبلی

مثال:

an outer skin

پوستۀ خارجی

in olden times

در زمان های قدیم

q

صفات غیر مستقیم یا خبری:

 

هر گاه صفت بعد از فعل to be و افعالی نظیر feel، appear، seem، look، taste،become، smell که مفهوم to be دارند قرار گیرد، کار برد صفت به صورت غیر مستقم خواهد بود.

مثال:

The man looks happy

آن مرد خوشحال به نظر می رسد.

Mary is pretty

مری زیبا است.

 

نکته : برخی از صفات همواره به صورت صفت خبری (غیر مستقیم) به کار می روند و قبل از اسم قرار نمی گیرند. تعدادی از این صفات عبارتند از:

 

afraid

ترسیده

asleep

خوابیده

awake

بیدار

alive

زنده

alone

تنها

unable

ناتوان

ashamed

شرمنده

aware

آگاه

glad

خوشحال

away

دور

content

راضی

mindful

متفکر

مثال:

The girl is afraid of the dog

آن دختر از سگ می ترسد.

Some people are unable to solve their problems themselves

برخی افراد قادر نیستند مشکلاتشان را خود حل نمایند.

q

مطالب مفید و ضروری در مورد صفات:

 

پیش از اعداد million، thousand، hundred، که ااز زمرۀ صفات شمارشی (عددی) محسوب می شوند، در صورت مفرد بودن، حرف تعریف a واقع می شود. گاهی به جای a از one نیز استفاده می شود ولی کاربرد a معمول تر است.

مثال:

a hundred

یکصد

a thousand

یکهزار

 

در صورتیکه اعداد فوق با سایر ارقام همراه باشند، بهتر است قبل از آنها از one ، استفاده شود.

مثال:

one hundred and fifty

یکصد و پنجاه

one thousand and five hundred

یکهزار و پانصد

 

اعداد thousand، hundred، به صورت اعداد معین جمع بسته نمی شوند.

مثال:

seven hundred

هفتصد

nine thousand

نه هزار

 

ولی اگر منظور، بیان حدود تقریبی یا گروه و تعداد زیاد باشد، می توان آنها را جمع بست.

مثال

hundreds

صدها (تقریبی(

thousands

هزاران (تقریبی)

مثال:

Thousands of the workers protested against their how wages

هزاران کارگر به دستمزد کم خود اعتراض کردند.

 

صفت شمارشی )عددی million (، جمع بسته می شود، ولی اگر وظیفۀ وصفی داشته باشد، نمی توان آن را جمع بست، مگر اینکه بعد از آن عبارتی با حرف اضافه قرار گیرد، که در چنین حالتی، بصورت جمع بیان می شود.

مثال:

two millions

دو میلیون

three million people

سه میلیون نفر

nine millions of dollars

نه میلیون دلار

 

اعداد اصلی بصورت جمع به کار نمی روند، مگر اینکه منظور از بیان آنها در گروه های متساوی باشد.

 

The members of the club discussed in tensand fifteens

اعضای باشگاه در گروه های ده تایی و پانزده تایی بحث می کردند.

 q

اعداد ترتیبی:

 

برای ساختن اعداد ترتیبی از اعداد اصلی کافی است که به آخر اعداد اصلی th اضافه کنند.

براین قاعده کلمات third، second، first استثناء می باشند.

مثال:

the tenth edition

چاپ دهم

 

اگر بخواهند اعداد ترتیبی را به اختصار و با ارقام بنویسند، علامت عدد ترتیبی یعنی th را بعد از ارقام قرار می دهند.

مثال:

first

اول، نخستین

=

1st

second

دوم، دومین

=

2nd

third

سوم، سومین

=

3rd

ninth

نهم، نهمین

=

9th

tenth

دهم، دهمین

=

10th

twenty first

بیست و یکم، بیست و یکمین

=

21st

thirty fifth

سی و پنجم، سی و پنجمین

=

35th

 

در انگلیسی اعداد کمتر از ده را، unit، اعداد کامل را round figure، اعداد زوج را even، و اعداد فرد را odd گویند.

هنگام خواندن و نوشتن اعداد اصلی و ترتیبی چند رقمی، کلمۀ ربط and ، قبل از آخرین عدد قرار می گیرد.

مثال:

four thousand two hundred and seventy fifth

چهار هزار و دویست و هفتاد و پنجم

=

4275th

 

در کسر متعارفی صورت، همیشه عدد اصلی و مخرج عدد ترتیبی است. باید به این نکته توجه داشت ، در صورتیکه صورت، عدد یک باشد، مخرج همیشه مفرد، ولی اگر صورت بیش از یک باشد، مخرج همیشه بصورت جمع است.

مثال:

one fifth

یک پنجم

=

1/5

two sevenths

دو هفتم

=

2/7

 

قبل از اعداد ترتیبی از حرف تعریف the استفاده می گردد.

مثال:

the first student

اولین دانش آموز

 

برای ساختن اعداد تکرار کننده ، کلمۀ times، به معنی بارها ، بعد از عدد اصلی قرار داده می شود.

مثال:

once

یک بار

twice

دو بار

three times

سه بار

four times

چهار بار

several times

چندین بار

 

کلمات once و twice، از قاعدۀ فوق مستثنی هستند.

صفات اشاره معمولاً قبل از صفات دیگر واقع می شوند.

مثال:

those sweet red berries

آن توت های سرخ و شیرین

the two clever students

آن دو دانش آموز زرنگ

 

ولی در برخی ترکیبات این مورد رعایت نمی شود.

مثال:

all the books

همۀ کتاب ها

half a minute

نیم دقیقه

 

صفت ملکی قبل از سایر صفات قرار می گیرد.

مثال:

his new red coat

کت جدید قرمزش

 

صفت های عددی، کمی و توصیفی (اندازه، رنگ، ملیت، جنس)، بعد از صفات ملکی قرار می گیرند.

مثال:

her old small blackTurkish cotton skirt

دامن قدیمی کوچک مشکی ترکیه ای نخی او

our ten new books

ده کتاب جدید ما

his many strangestories

داستان های متعدد و عجیب او

 

در مثال 1، صفات به کار رفته به ترتیب، ملکی، وصفی، اندازه (کیفیت)، رنگ و ملیت بوده و در انتها اسم (موصوف) قرار گرفته است.

البته باید به این مطلب توجه داشت که نکات بالا همیشه به صورت یک اصل ثابت نیستند و بطور کلی باید توجه داشت، صفاتی که از نظر معنی و مفهوم دقیق تر و محدودترند، به اسم )موصوف( خود نزدیک تر واقع می شوند.

مثال:

those beautiful young girls

ان دختران زیبا و جوان

a huge whitestone building

ساختمان سنگی سفید و با عظمت

 

در صورتیکه دو یا چند صفت با اسمی همراه باشند، لزومی به جدا کردن آنها با کلمۀ ربط and نمی باشد، مگر اینکه این دو صفت مربوط به رنگ باشند.

مثال:

a black and white television set

یک دستگاه تلویزیون سیاه و سفید

a red, white andpurple flower

گل سرخ و سفید و ارغوانی

 

صفات کیفی (توصیفی) اگر بعد از افعالی نظیر seem، appear، look، be و نظایر این افعال واقع شوند، حرف ربط and بین دو صفت آخر به کار می رود.

مثال:

It was cold, wet and windy.

هوا سرد، بارانی و طوفانی بود.

 

باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر صفات به کار رفته از نظر معنی توصیفی برابر باشند، صفت کوتاهتر قبل از صفتی که از تعداد حروف بیشتری تشکیل شده است یا به عبارت دیگر لفظاً بلندتر است به کار می رود.

مثال:

short and interesting story

داستانی کوتاه و جالب

 

 

بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]