مقایسۀ صفات, صفت مطلق ,صفت تفضیلی , صفت عالی,گرامر انگلیسی,دستور زبان

گرامر انگلیسی/مقایسۀ صفات – صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی
تعداد بازديد : 91

گرامر انگلیسی/مقایسۀ صفات – صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی

مقایسۀ صفات صفت مطلق صفت تفضیلی صفت عالی

 

مقایسۀ صفات:

 

در زبان انگلیسی صفات از نظر مقایسه به سه درجه تقسیم می شوند:

 

درجۀ مطلق

Positive Degree

درجۀ تفضیلی

Comparative Degree

درجۀ عالی

Superlative Degree

 

صفت مطلق

     Positive Adjective 

 

صفت مطلق:

 

حالت و چگونگی اسمی رابیان و تو صیف می کند و می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به کار رود.

مثال:

 

 

  

درجۀ مطلق:

 

وقتی صفت مطلق را برای مقایسۀ دو شخص یا دو شیء (که از نظر داشتن صفت مورد مقایسه برابر هستندبه کار برند آن را درجۀ مطلق و یا اصطلاحاً مقایسۀ تساوی Comparison of Equality  گویند.

طرز ساختن:

صفت مورد مقایسه را بین دو as  قرار می دهند + as صفتas + ،

 as قبل از صفت وظیفۀ قیدی و as بعد از صفت حالت ربط دارد.

مثال:

He is as tall as my brother

او هم قد برادر من است.

 

درصورتیکه فعل منفی باشد، غالباً as ، قبل از صفت به  so تبدیل می شود.

مثال:

She is not so pretty as her sister.

او به زیبایی خواهرش نیست.

 

 صفت تفضیلی

 

صفت تفضیلی مانند سایر صفات، حالت و چگونگی اسمی را توصیف می کند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می رود. علامت این صفت در زبان فارسی کلمۀ  “ تر ”در آخر صفت مطلق است. مانند بزرگ تر، قوی تر، زرنگ تر

طرز ساختن:

کلیۀ صفات یک هجایی و غالب صفات دو هجایی را با افزودن er به آخر صفت مطلق می سازند.

 

taller

بلند قد تر

clever

باهوش تر

stronger

قوی تر

 

بعضی از صفات دو هجایی و تمام صفات بیش از دو هجایی را با به کار بردن کلمۀ more قبل از صفت می سازند.

مثال:

more interesting

جالب تر

more famous

معروف تر

 

درجۀ تفضیلی:

 

درجۀ تفضیلی مقایسۀ بین دو شخص یا دو شیء است که یکی بر دیگری برتری دارد.

طرز ساختن:

بعد از صفت تفضیلی مورد نظر کلمۀ than به معنی “از” به کار می رود.

مثال:

This room is larger than that one.

این اتاق از آن یکی بزرگ تر است.

Betty is more beautiful than her sister.

بتی از خواهرش زیباتر است.

 

 

صفت عالی  (Superlative Adjective)

 

این صفت نیز اسمی را توصیف کرده، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می رود. علامت این صفت در فارسی کلمۀ “ترین” است که به آخر صفت مطلق افزوده می شود. مانند کوچکترین، زیباترین، قدیمی ترین.

طرز ساختن:

کلیۀ صفات یک هجایی و غالب صفات دو هجایی را با افزودن est به آخر صفت مطلق، تبدیل به صفت عالی می کنند. برخی صفات دو هجایی و تمام صفات بیش از دو هجایی را با به کار بردن کلمۀmost قبل از صفت مطلق می سازند.

مثال:

most beautiful

زیباترین

darkest

تاریک ترین

 

 

درجۀ عالی  (Superlative Degree)

 

مقایسۀ بین یک شخص با چند شخص و یا یک شیء، با چند شیء است که برتری یا کمتری موصوف را بین اشخاص یا اشیاء می رساند.

طرز ساختن:

قبل از صفت عالی حرف تعریف The و بعد از صفت عالی بر حسب نیاز حرف اضافۀ of و برای مکانin به کار می رود.

مثال:

Ali is the strongest of all.

علی قوی ترین است. (از همه قوی تر است(

She was the most beautiful girl inthe party.

او زیباترین دختر میهمانی بود.

 

اگر بخواهند صفت یک هجایی یا دو هجایی را که به حرف e ختم شده، به صورت تفضیلی و عالی درآورند، کافی است فقط r یا st به آخر آن اضافه کنند.

مثال:

largest

بزرگ ترین (صفت عالی(

larger

بزرگ تر (صفت تفضیلی(

large

بزرگ (صفت مطلق(

 

هر گاه صفت یک یا دو هجایی به حرف y ختم شود در موقع افزودن er یا est حرف y را به iتبدیل کرده، سپس er یا est اضافه می کنند.

مثال:

happiest

خوشحال ترین (عالی(

happier

خوشحال تر(تفضیلی(

happy

خوشحال (مطلق(

 

برقانون فوق صفت)shy خجول) ، استثناء است؛ و تغییری در y داده نمی شود.

مثال:

shyest

(عالی)

shyer

(تفضیلی)

shy

(مطلق)

 

اگر قبل از y حرف با صدایی باشد، تغییری در y داده نمی شود.

مثال:

greyest

(عالی)

greyer

(تفضیلی)

grey

(مطلق)

 

اگر صفتی به یکی از پسوندهای :

ed, able, ible, less, ful, al, ous, ive, ing ختم شود، در تفضیلی و عالی ، به ترتیب more و most می گیرد.

 

صفت عالی

صفت تفضیلی

صفت مطلق

most careful

more careful

careful

most famous

more famous

famous

most wicked

more wicked

wicked

most interesting

more interesting

interesting

 

برای ساختن صفات تفضیلی و عالی از صفات دو هجایی مطلق که بر هجای اول تکیه دارند، باید قبل از صفت مطلق به  ترتیب more و most به کار رود.

: مثال

صفت عالی

صفت تفضیلی

صفت مطلق

most ancient

more ancient

ancient

 

برخی از صفات دو هجایی نیز می توانند به دو صورت، حالت تفضیلی و عالی پیدا کنند.

مثال:

صفت عالی

صفت تفضیلی

صفت مطلق

quietest/most quiet

quieter/more quiet

quiet

 

صفاتی از این قبیل عبارتند از:

cruel (ظالم)، pleasant (دلپذیر)

تعدادی صفت در زبان انگلیسی وجود دارد که حالت تفضیلی و عالی آنها شکل مخصوصی دارد. این صفات عبارتند از:

 

معنی

صفت عالی

معنی

صفت تفضیلی

معنی

صفت مطلق

 

best

 

better

خوب

good

 

worst

 

worse

بد

bad

 

worst

 

worse

بیمار

ill

 

worst

 

worse

شرور

evil

 

most

 

more

زیاد

many

 

most

 

more

زیاد

much

 

least

 

less

کم

little

بیشترین

furthest

بیشتر

further

دور

far

دورترین

farthest

دورتر

farther

دور

far

آخرین

latest

دیرتر

later

دیر

late

آخرین

last

آخری

latter

دیر

late

 

uppermost

 

upper

بالایی

up

 

innermost

 

inner

داخلی

in

 

outermost

 

outer

خارجی

out

 

foremost

 

former

پیشین

fore

 

hindmost

 

hinder

عقبی

hind

 

oldest

 

older

پیر، کهنه

old

 

eldest

 

elder

پیر، کهنه

old

 

صفات oldest و older برای انسان و و اشیاء، تواماً به کار می روند، ولی eldest و elderصرفاً برای انسان و اعضای خانواده به کار برده می شوند.

مثال:

She is my older sister.

او خواهر بزرگ من است.

My friend is older than you

دوستم بزرگتر از شماست.

 

باید توجه داشت که بعد از elder حرف ربط than به کار نمی رود.

ضمناً صفاتی که از زبان های دیگر وارد زبان انگلیسی شده اند، فقط به صورت صفت تفضیلی یا مقایسۀ تفضیلی به کار می روند و بعد از این صفات به جای حرف ربط than حرف اضافۀ to قرار می گیرد. این صفات به شرح زیر می باشند:

 

interior

داخلی، درونی

prior

قبلی، مقدم

exterior

خارجی، بیرونی

senior

بزرگ تر، ارشد (از نظر رتبه(

major

بزرگ تر

junior

کوچک تر (از نظر رتبه(

minor

کوچک تر، کهتر

posterior

عقب تر

superior

عالی تر، برتر، بزرگ تر

inferior

پایین تر، پست تر

 

مثال:

He is junior tomy friend.

او پایین تر از دوست من است.

This cloth is superior to that.

این پارچه به آن یکی برتری دارد.

 

افزایش یا کاهش متساوی را با فرمول زیر بیان می کنند.

the + صفت تفضیلی …. + the + صفت تفضیلی …..

مثال:

The more leisure he has, the happier he is.

هر قدر که بیشتر راحتی دارد، بیشتر احساس خوشحالی می کند.

 

افزایش یا کاهش تدریجی با دو صفت تفضیلی که با حرف ربط and به هم مربوط می شوند، بیان می شود.

مثال:

The weather is getting colder and colder.

هوا سردتر و سردتر می شود.

 

گاهی مقایسه میان دو شخص یا شیء معین است. در این صورت پیش از صفت تفضیلی، حرف تعریفthe قرار می گیرد و ساختمان جمله شبیه مقایسۀ عالی است.

مثال:

Ali is the clever ofthe two children.

علی از دو بچه زرنگ تر است.

He is the taller ofthe two boys.

او از دو بچه بلند تر است.

 

در مقایسۀ تفضیلی وقتی مصدر پس از حرف ربط than به کار رود، علامت مصدری to حذف می شود.

مثال:

It is nicer to go with someone than go alone.

بهتر است با کسی بروم از این که تنها بروم.

It is sometimes quicker to walk than take a bus.

گاهی پیاده رفتن سریع تر از سوار شدن به اتوبوس شخص را به مقصد می رساند.

 

در انگلیسی دستوری و و نوشتاری ، ضمیر پس از حروف ربط than و as حالت فاعلی دارد و در واقع، فاعل فعل پس از خود محسوب می شود، چه فعل ذکر شود یا نشود. البته باید به این نکته توجه داشت که اگر حروف ربط مذکور قبل از ضمیر سوم شخص واقع شده باشد، معمولاً تکرار فعل ضرورت پیدا می کند.

مثال:

He has more money than she has.

او پول بییشتری از آن خانم دارد.

I am not so clever as he is.

من به با هوشی او نیستم.

 

اگر حروف ربط فوق الذکر قبل از اول شخص و دوم شخص به کار رفته باشند، معمولاً فعل حذف می شود.

مثال:

I am not as old as you.

من هم سن شما نیستم.

He has more time than I.

او وقت بیشتری از من دارد.

 

در انگلیسی گفتاری و محاوره ای، ضمیر بعد از حرف ربط than معمولاً حالت مفعولی دارد.

مثال:

He has more time than me.

او وقت بیشتری از من دارد.

 

 very قبل از صفت یا قید مطلق و much قبل از صفت یا قید تفضیلی به کار می رود.

مثال:

I am not feeling very cold today.

امروز زیاد احساس سرما نمی کنم.

I am feeling much better today.

امروز حالم خیلی بهتر است.

 

تنها هنگام کاربرد کلمۀ different به جای very از much استفاده می شود.

مثال:

This is not much differentfrom that one.

این با آن یکی زیاد فرق ندارد.

 

با کاربرد the قبل از صفت عالی می توان آن را به عنوان ضمیر به کار برد.

مثال:

The eldest was only eight years old.

بزرگ ترین (فرد) فقط هشت ساله بود.

 

بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]