قدم به قدم دستور زبان انگلیسی,آموزش ساده گرامر زبان انگلیسی,آموزش زبان

گرامر انگلیسی/سوالات Wh
تعداد بازديد : 61

گرامر انگلیسی/سوالات  Wh

سوالات  Wh

 

در زبان انگلیسی چندین نوع سوال وجود دارد مثل Wh-questions, Yes-no questions, سوالات ضمیمهو غیره. در این درس قصد داریم بهWh-questions (سوالاتی که با wh آغاز می شوند) بپردازیم که گاهی اوقات information questionsهم نامیده می شوند.

 

 

برعکس سوالات Yes-no که معمولا با جواب کوتاه (آره یا نه) پاسخ داده می شوند سوالات Whانتظار اطلاعات بیشتری دارند. سوالات Wh می توانند با ضمایر پرسشی و تعدادی از شروع شوند.

به طور کلی دو نوع جمله سوالی داریم:


1- Yes / N0


تاکنون همه جملات سوالی که داشتیم از این نوع بوده اند. به مثال های زیر دقت کنید:

 

آیا پدرت همیشه شبها روزنامه می خواند؟
بله.

-Does your father always read newspaper at night?
-Yes.

آیا شما همکار تام هستید؟
خیر.

-Are you Tom’s colleague?
-No.

-آیا او هفته پیش آن ماشین را خرید؟
بله.

-Did he buy that car last week?
-Yes.

-آیا سارا فردا شب با او صحبت می کند؟
بله.

-Will Sara talk to him tomorrow night?
-Yes.

 

2 - جملات پرسشی با کلمات Wh 

کلمات پرسشی wh ی، به این دلیل به این نام هستند که دارای دو حرف w و h می باشندهرکدام از این کلمات برای پرسیدن سوال خاصی از جمله استفاده می شوند و با استفاده از آنها می توان درباره فاعل، مفعول، چگونگی انجام فعل، محل، زمان و هدف انجام فعل سوال کرد. در جدول زیر تعدادی از آنها را مشاهده می کنید:

 

چه کسی؟ ، چه چیزی؟ (فاعل جمله)

Who, What

چه کسی را؟ ، چه چیزی را؟ (مفعول جمله)

Whom, What

چگونه؟ (قید حالت)

How

چه جایی؟ کجا؟ (قید مکان)

Where

چه زمانی؟ کِی؟ (قید زمان)

When

چرا؟ (قید هدف)

Why

 

نحوه ساخت سوالات Wh

 

به طور کلی برای ساخت سوالات Wh (یا Wh-questions) از ساختار زیر استفاده می شود:

Wh +یا فعل مدال  فعل اصلی+ فاعل + فعل کمکی

 

 wh در واقع همان ضمایر پرسشی و یا قیدهایی هستند که در ابتدای مطلب نام برده شدند. فعل کمکی هم do, have و be (به همراه مشتقات آنها مانند (does, did, has, had… هستند و افعال مدال هم شامل should, would, could…  می باشند (در صورت نیاز درس مربوط بهفعل های کمکی را مطالعه کنید). و پس از این دو از فاعل و فعل اصلی استفاده می کنیم (هر فعلی که جزء افعال کمکی و مدال نباشد جزء افعال اصلی است).

Do: Where does she live?

او کجا زندگی می کند؟

Have: What have you bought?

چه چیزی خریده ای؟

Be: Where is your brother?

برادرت کجاست؟

Model: Where should I go?

کجا باید بروم؟

 

نحوه پاسخ دادن به این سوالات

 

همانطور که قبلا گفته شد در پاسخ به سوالات Wh دیگر نباید از آره یا نه استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید:

Where is your father?                                                                                

پدرت کجاست؟

 

در پاسخ به این سوال همانطور که مشخص است باید اطلاعاتی در مورد مکان داده شود. مثلا می توان این سوال را به شکل زیر پاسخ داد:

My father is at work.                                             

پدرم در محل کارشه.

 

چه کسی Who؟ چه چیزی What؟


برای پرسیدن فاعل جمله، اگر انسان باشد، از Who به معنای “چه کسی” و اگر غیر انسان (اشیا یا حیوان) باشد، از What به معنای “چه چیزی” استفاده می کنیم. Who و What فاعلی، از روشی که در بالا گفتیم پیروی نمی کنند و استثنا هستند. برای سوال کردن از فاعل جمله، تنها باید Who یاWhat را به جای فاعل قرار دهیم و بقیه جمله را بدون تغییر بنویسیم. به مثال های زیر دقت کنید:

 

دیوید هر روز ساعت 7 صبح بیدار می شود.

David wakes up at 7 o’clock every morning.

چه کسی هر روز ساعت 7 صبح بیدار می شود؟

Who wakes up at 7 o’clock every morning?

سارا پنجره را باز کرد.

Sarah opened the window.

چه کسی پنجره را باز کرد؟

Who opened the window?

سگ او سریع می دود.

His dog runs fast.

چه چیزی سریع می دود؟

What runs fast?

 

چه کسی را Whom ؟ چه چیزی را What ؟


برای پرسیدن مفعول جمله، اگر انسان باشد، از Whom به معنای “چه کسی را” و اگر غیر انسان (اشیا یا حیوان) باشد، از What به معنای “چه چیزی را” استفاده می کنیم. برای این کار، همانطور که قبلا هم گفته شد، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس مفعول را حذف می کنیم و Whomیا What را به ابتدای جمله اضافه می کنیم.

 

دیوید دیروز صبح مدیر را ملاقات کرد.

David met the manager yesterday morning.

 

–>Did David meet the manager yesterday morning?

دیوید دیروز صبح چه کسی را ملاقات کرد؟

Whom did David meet yesterday morning?

سارا فردا او را دعوت خواهد کرد.

Sara will invite her tomorrow.

 

–>Will Sara invite hertomorrow?

سارا فردا چه کسی را دعوت خواهد کرد؟

Whom will Sara invite?

سگ غذلیش را خورد.

The dog ate its food.

 

–>Did the dog eat its food?

سگ چه چیزی را خورد؟

What did the dog eat?

 

چگونه How؟


برای پرسیدن حالت و چگونگی انجام فعل جمله، از How به معنای “چگونه، چطور” استفاده می کنیم. برای این کار، همانطور که قبلا هم گفته شد، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس قید حالت را حذف می کنیم و How را به ابتدای جمله اضافه می کنیم.

 

شما با هواپیما به مشهد رفتید.

You went to Mashhad by plane.

 

–>Did you go to Mashhad by plane?

شما چگونه به مشهد رفتید؟

How did you go to Mashhad?

تام همیشه با صدای بلند صحبت می کند.

Tom always speaks loudly.

 

–>Does Tom always speak loudly?

تام همیشه چطور صحبت می کند؟

How does Tom always speak?

پسر او بی دقت رانندگی می کند.

Her son drives carelessly.

 

–>Does her son drive carelessly?

پسر او چطور رانندگی می کند؟

How does her son drive?

 

کجا Where ؟


برای پرسیدن از محل انجام فعل، از Where به معنای “چه جایی، کجا” استفاده می کنیم. برای این کار، مانند کلمات پرسشی قبل، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس قید مکان را از جمله حذف می کنیم و Where را به ابتدای جمله اضافه می کنیم.

 

من هفته قبل دختر شما را سرِکار دیدم.

I saw your daughter at work last week.

 

–>Did I see your daughter at worklast week?

من هفته قبل دختر شما را کجا دیدم؟

Where did I see your daughter last week?

ما فردا شب در خانه صحبت خواهیم کرد.

We will talk at home tomorrow night.

 

–>Will we talk at home tomorrow night?

ما فردا شب کجا صحبت خواهیم کرد؟

Where will we talk tomorrow night?

او بعضی وقت ها مادر پیرش را به پارک می برد.

She sometimes takes his old mother to park.

 

–>Does she sometimes take his old mother to park?

او بعضی وقت ها مادر پیرش را به کجا می برد؟

Where does she sometimes take his old mother?

 

چه زمانی When؟


برای پرسیدن زمان انجام فعل، از When به معنای “چه زمانی” استفاده می کنیم. برای این کار هم، مانند قبلی ها، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس قید زمان را حذف می کنیم و When را به ابتدای جمله اضافه می کنیم.

 

سارا 6:30 صبح بیدار می شود و به سرِ کار می رود.

Sara wakes up at 6:30 AM and goes to work.

 

–>Does Sara wake up at 6:30 AM and go to work?

سارا کِی بیدار می شود و به سرِ کار می رود؟

When does Sara wake up and go to work?

آنها دیشب به سینما رفتند.

They went to movie last night.

 

–>Did they go to movie last night?

آنها کِی به سینما رفتند؟

When did they go to movie?

تام ساعت 8 به خانه خواهد رسید.

Tom will arrive home at 8 o’clock.

 

–>Will Tom arrive home at 8 o’clock?

تام چه زمانی به خانه خواهد رسید؟

When will Tom arrive home?

 

چرا Why ؟


برای پرسیدن هدف انجام فعل، از Why به معنای “چرا” استفاده می کنیم. برای این کار، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس قید هدف را حذف می کنیم و Why را به ابتدای جمله اضافه می کنیم

.

دیوید برای استراحت (کردن) به خانه رفت.

David went home to rest.

 

–>Did David go home to rest?

چرا دیوید به خانه رفت؟

Why did David go home?

ما برای پرسیدن سوالی با سارا تماس خواهیم گرفت.

We will call Sara to ask a question.

 

–>Will we call Sara to ask a question?

چرا ما با سارا تماس خواهیم گرفت؟

Why will we call Sara?

آنها اغلب برای درس خواندن به خانه ما می آیند.

They often come to our house for studying.

 

–>Do they often come to our house for studying?

چرا آنها اغلب به خانه ما می آیند؟

Why do they often come to our house?

 

به مثال های زیر توجه کنید.

 

چرا شما کیف او را قرض گرفتید؟

Why did you borrow her bag?

کتاب را کِی تمام خواهی کرد؟

When will you finish the book?

اداره جدیدتان کجاست؟

Where is your new office?

چه کسی ماشین را بهتر می شوید؟

Who washes the car better?

چه کسانی را به مهمانی تولد دعوت خواهی کرد؟

Whom will you invite to the birthday party?

امتحان فیزیک او کِی است؟

When is her Physics exam?

چرا خسته هستی؟

Why are you tired?

آنها هر روز چطور به سرِکار می روند؟

How do they get to work every day?

کفش های قرمز من کجا هستند؟

Where are my red shoes?

صبح ها کِی بلند می شوی؟

When do you get up in the morning?

بهترین دوست تو کیست؟

Who is your best friend?

پسرت در کالج چه چیزی می خواند؟

What does your son study in collage?

چطور به تنهایی این را انجام خواهی داد؟

How will you do it alone?

ایستگاه قطار کجاست؟

Where is the train station?

چطوری؟ (حالت چطوره؟)

How are you?

چه کسی می تواند به من کمک کند؟

Who can help me?

بچه ها دو هفته پیش کجا بودند؟

Where were the children two weeks ago?

-این خانم کیست؟ -او مدیر من است.

-Who is this lady? -She is my manager.

-اسم همکارت چیست؟ 
-
اسم همکارم تام است.

-What is your colleague’s name?
-My colleague’s name is Tom.

چطور اسپانیایی صحبت کرد؟ -عالی

-How did he speak Spanish? -Excellent.

-با چه کسی زندگی می کنی؟ -من با مادرم زندگی می کنم.

-Who do you live with? -I live with my mother.

-شما معمولا کجا درس می خوانید؟
-
ما معمولا در کتابخانه ی دانشگاه درس می خوانیم.

-Where do you usually study? 
-We usually study in the library of university.

-رنگ مورد علاقه ات چیست؟ -رنگ مورد علاقه ام بنفش است.

-What is your favorite color? -My favorite color is purple.

-آنها کجا کار می کنند؟ -در اداره پست.

-Where do they work? -In the post office.

-کی جواب را می داند؟ -من می دانم.

-Who knows the answer? -I know.

بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]