زمان گذشتۀ کامل استمراری,زمان آیندۀ ساده,زمان آیندۀ استمراری,گرامر

گرامر انگلیسی/فعل معلوم و مجهول/Active Voice
تعداد بازديد : 64

گرامر انگلیسی/فعل معلوم و مجهول/Active Voice

فعل معلوم و مجهول

 

فعل معلوم: 

Active Voice:

 

 

 

 

فعل معلوم،  فعلی است که در آن، فاعل، مبتدای جمله بوده،  فاعل آن معین و معلوم باشد و به فاعل نسبت داده شود.

مثال:

 

I open the door.

 در را باز می کنم.

 

فعل مجهول:

Passive Voice:

 

فعل مجهول، فعلی است که در آن، مفعول، مبتدای جمله است، فاعل آن نامعلومبوده و فعل به مفعول نسبت داده شود.(مفعول جای فاعل نشسسته است(

مثال:

The door is opened.

در باز می شود.

 

اگر به دو جملۀ بالا توجه شود، در جملۀ اول، I، فاعل فعل open است که به صورت معلوم به کار رفته است، ولی در جملۀ دوم the door فاعل نمی باشد، بلکه مفعول اصلی فعل open است. در فعل معلوم، گوینده منظورش بیان صریح فاعل است؛ ولی در مجهول، منظور گوینده بیان صریح مفعول است. در هر حال، در مجهول، منظور گوینده، تأکید روی مفعول و شناساندن آن است. در جملات مجهول گاهی فاعل را در انتهای جمله ذکر می کنند.

باید به این نکته توجه داشت که افعال لازم چون مفعول ندارند، نمی توانند به صورت مجهول در آیند.

مثال:

A baby cries.

بچه گریه می کند.

 

در جلۀ فوق فعل cry، فعل لازم بوده و جمله نمی تواند به مجهول تبدیل شود.

چگونگی تبدیل جملۀ معلوم به مجهول:

جای مفعول را با فاعل عوض میکنند.

زمان فعل معلوم را تعیین کرده، متناسب با آن از فعل to be استفاده می کنند.

اسم مفعول فعل اصلی جملۀ معلوم را پس ار فعل to be می افزایند.

جای قیدها تغییر نمی کند و صفت با اسم خود همراه است.

می توان فاعل را در انتهای جمله پس از حرف اضافۀ by به کار برد در این صورت فاعلی که پس ازby به کار می رود در صورتی که اسم باشد،  تغییر نمی کند ولی آگر ضیر فاعلی باشد، به ضمیر مفعولی تبدیل میشود.

در زمان های استمراری بعد از فعل to be (یا مشتقات آن) از لفظ  being(نشانۀ استمرار) استفاده می شود.

اکنون برای مثال، جمله ای را در هر یک از زمان ها، در شکل معلوم و سپس در شکل مجهول بررسی می نماییم:

 

زمان حال ساده:

مثال:

معلوم

مجهول

I write a letter.

A letter is written.

نامه ای می نویسم.

نامه ای نوشته می شود.

 

زمان حال استمراری:

مثال:

 

 زمان حال کامل)ماضی نقلی: (

مثال:

معلوم

مجهول

I have written a letter.

A letter has been written.

نامه ای نوشته ام.

نامه ای نوشته شده است.

 

زمان حال کامل استمراری:

مثال:

معلوم

مجهول

I have been writing a letter.

حالت مجهول ندارد.

در حال نوشتن نامه ای می باشم.

نامه ای در حال نوشتن می باشد.

 

زمان گذشتۀ ساده:

مثال:

معلوم

مجهول

I wrote a letter.

A letter was written.

نامه ای نوشتم.

نامه ای نوشته شد.

 

زمان گذشتۀ استمراری:

مثال:

معلوم

مجهول

I was writing a letter.

A letter was  being written.

درحال نوشتن نامه ای بودم.

نامه ای در حال نوشته شدن بود.

 

زمان گذشتۀ کامل (ماضی بعید: (

مثال:

معلوم

مجهول

I had written a letter.

A letter had been written.

نامه ای نوشته بودم.

نامه ای نوشته شده بود.

 

زمان گذشتۀ کامل استمراری:

مثال:

معلوم

مجهول

I had been writing a letter.

حالت مجهول ندارد.

در حال نوشتن نامه ای بودم.

 

 

زمان آیندۀ ساده:

مثال:

معلوم

مجهول

I shall write a letter.

A letter will be written.

نامه ای خواهم نوشت.

نامه ای نوشته خواهد شد.

 

زمان آیندۀ استمراری:

مثال:

معلوم

مجهول

I shall be writing a letter.

A letter will be being written.

در حال نوشتن نامه ای خواهم بود.

نامه ای در حال نوشته شدن خواهد بود.

 

زمان آیندۀ کامل:

مثال:

معلوم

مجهول

I shall have written a letter.

A letter will have been written.

نامه ای نوشته ام.

نامه ای نوشته شده است.

 

زمان آیندۀ کامل استمراری:

مثال:

معلوم

مجهول

I shall have been writing a letter.

حالت مجهول ندارد.

در حال نوشتن نامه ای خواهم بود.

 

 

زمان آینده در گذشتۀ ساده:

مثال:

معلوم

مجهول

I should write a letter.

A letter would be written.

نامه ای خواهم نوشت.

نامه ای نوشته خواهد شد.

 

زمان آینده در گذشتۀ استمراری:

مثال:

معلوم

مجهول

I should be writing a letter.

A letter would be being written.

در حال نوشتن نامه ای خواهم بود.

نامه ای در حال نوشته شدن خواهد بود.

 

زمان آینده در گذشتۀ کامل:

مثال:

معلوم

مجهول

I should have written a letter.

A letter would have been written.

نامه ای نوشته ام.

نامه ای نوشته شده است.

 

زمان آینده در گذشتۀ کامل استمراری:

مثال:

معلوم

مجهول

I should have been writing a letter.

حالت مجهول ندارد.

در حال نوشتن نامه ای خواهم بود.

 

 

 در صورتیکه فاعل برای شنونده مهم باشد، لازم است که بعد از حرف اضافۀ by ، در جمله به کار رود.

John was killed by a wolf.

جان به وسیلۀ یک  گرگ کشته شد.

 

در جملۀ فوق عامل کشته شدن جان برای شنونده اهمیت دارد، لذا لازم است فاعل جمله که a wolfمی باشد، بعد از حرف اضافۀ by ، به کار رود.

  در صورتیکه برای تأکید، مفعول در آغاز جمله قرار گیرد، لازم است حتماً فاعل را برای شناساندن، در انتهای جمله به کار برد.

مثال:

This play has been written by Shakespeare.

این نمایشنامه به وسیلۀ شکسپیر نوشته شده است.

 

در صورتیکه فاعل برای شنونده اهمیت نداشته یا اساساً تقش مهمی نداشته باشد، لازم نیست فاعل بعد از by در آخر جمله به کار رود.

 مثال:

students have read this novel in most of the countries.

دانشجویان در اغلب کشورها این داستان را خوانده اند. (معلوم(

This novel has been read in most of the countries.

این داستان در اغلب کشورها خوانده شده است. (مجهول(

 

در جملۀ دوم (مجهول)، چون فاعل، students زیاد مورد توجه نیست، لذا در حالت مجهول ، در آخر جمله قرار نگرفته است.

 

طرز تبدیل جملۀ امری معلوم به امری مجهول:

 

در تبدیل فعل امر معلوم به مجهول از فعل let به شکل زیر،  استفاده می گردد.

 

اسم مفعول + be + مفعول + Let

مثال:

See the picture.

فیلم را ببینید. (معلوم(

Let the picture be seen.

فیلم دیده شود. (مجهول(

Lift the box.

جعبه را بلند کنید. (معلوم(

Let the box be lifted.

جعبه بلند شود. (مجهول(

 

در جملاتی که افعال مخصوص در آنها به کار رفته، حالت مجهول با افزودن فعل be یا to be بعد از افعال مخصوص و اسم مفعول فعل اصلی ساخته می شود.

 

I must read this book.

من باید این کتاب را بخوانم. (معلوم(

This book must be read.

این کتاب باید خوانده شود. (مجهول(

You ought to see him tonight.

شما باید امشب او را ببینید. (معلوم(

He ought to be seen tonight.

او باید امشب دیده شود. (مجهول(

 

برای تبدیل جملات مجهول به معلوم، بر عکس قواعد فوق عمل می شود؛ یعنی با حذف حرف اضافۀby فاعل را در ابتدای جمله قرار می دهند و در صورتی که به شکل ضمیر باشد، حالت فاعلی به آن می دهند، فعل to be و یا مشتقات آن را حذف می کنند، متناسب با زمان جمله ( که از زمان to be تشخیص داده می شود)، فعل جملۀ معلوم را می سازند و بالاخره مبتدا را به جای مفعول قرارمی دهند. به جمله های زیر توجه کنید.

    مثال:

He was punished by his father.

او توسط پدرش تنبیه شد. (مجهول(

His father punished him.

پدرش او را تنبیه کرد. (معلوم(

 

طرز تبدیل جملات سؤالی از حالت معلوم به مجهول:

 

اگر جملۀ معلوم با کلمۀ who آغاز شده باشد، who از جمله حذف شده و به جای آن از کلمۀ by whom استفاده می گردد، سپس، متناسب با با زمان فعل معلوم، از شکل صحیح فعل to beاستفاده شده و بعد از آن از مفعول و بالاخره از اسم مفعول فعل مورد نظر، استفاده می گردد.

مثال:

Who took the book?

چه کسی کتاب را برد؟ (جملۀ معلوم(

By whom was the book taken?

به وسیلۀ چه کسی کتاب برده شد؟ (جملۀ مجهول(

 

اگر جملۀ معلوم با کلمۀ whom آغاز شود، whom از جمله حذف شده و کلمۀ who جایگزین آن میگردد و سپس متناسب با زمان فعل معلوم، از شکل صحیح فعل to be استفاده شده و بالاخره اسم مفعول فعل مورد نظر را به آن می افزایند.

مثال:

whom did you see?

چه کسی را دیدید؟ (جملۀ معلوم(

who was seen?

چه کسی دیده شد؟ (جملۀ مجهول(

 

اگر جملۀ معلوم با what آغاز شود، در شکل مجهول what تغییر نمی کند، سپس متناسب با زمان فعل معلوم، از شکل صحیح فعل to be استفاده شده و بالاخره اسم مفعول مورد نظر را به آن می افزایند

مثال:

What have you written?

 چه  نوشته اید؟ (جملۀ معلوم(

What has been written?

 چه نوشته شده است؟ (جملۀ مجهول(

 

اگر در آغاز جملۀ معلوم یکی از کلمات when، where، whose، how، why باشد، جمله مانند مورد what به مجهول تبدیل می شود.

مثال:

Where will you visit?

کجا را بازدید خواهید کرد؟ (جملۀ معلوم(

Where will be visited?

کجا بازدید خواهد شد؟ (جملۀ مجهول(

Why had you done that work?

چرا آن کار را انجام داده بودید؟ (جملۀ معلوم(

Why had that work been done?

چرا آن کار انجام شده بود؟ (جملۀ مجهول(

 

اگر جملۀ سؤالی با یکی از افعال مخصوص، آغاز شده باشد، در حالت مجهول، مفعول همیشه پس از فعل مخصوص قرار گرفته، اسم مفعول فعل در آخر جمله به کار می رود.

مثال:

Did you write your novel?

رمانت را نوشتی؟ (جملۀ معلوم(

Was your novel written?

رمانت نوشته شد؟ (جملۀ مجهول(

 

نکات سودمند و مهم در بارۀ فعل مجهول:

مصدر مجهول با کمک فعل to be و اسم مفعول ساخته  می شود.

مثال:

to be read

خوانده شدن

to be finished

تمام شدن

to be written

نوشته شدن

to be seen

دیده شدن

 

افعالی که دارای دو مفعول شخصی و غیر شخصی هستند، در مجهول، می توان هر کدام از مفعول ها را جانشین فاعل کرد، ولی معمولاً مفعول شخصی یا غیر مستقیم بیشتر جانشین فاعل می شود.

مثال:

someone gave her a prize.

کسی به او جایزه داد. (جملۀ معلوم(

She was given a prize.

به او جایزه داده شد. (جملۀ مجهول) این حالت معمول تر است.

A prize was given to her.

جایزه ای به او داده شد. (جملۀ مجهول(

 

به دنبال فعل مجهول معمولاً  مصدر با to به کار می رود و تنها فعل let از این قانون مستثنی می باشد.

مثال:

He made us work.

او ما را وادار کرد که کار کنیم. (جملۀ معلوم(

We were made to work.

ما وادار به کار کردن شدیم. (جملۀ مجهول(

we saw them go out.

آنها را دیدیم که خارج شدند. (جملۀ معلوم(

They were seen to go out.

آنها هنگام بیرون رفتن دیده شدند. (جملۀ مجهول(

They let us go.

آنها به ما اجازه دادند که برویم. (جملۀ معلوم(

We were let go.

به ما اجازه داده شد که برویم. (جملۀ مجهول(

 

قید حالت معمولاً  در جملات مجهول بعد از فعل to be و قبل از اسم مفعول فعل اصلی قرار می گیرد.

مثال:

The letter was carefully written.

نامه با دقت نوشته شد.

 

افعالی که مفهوم احتیاج و لزوم را می رسانند بهتر است به دنبال آنها به جای مصدر مجهول، اسم مصدر به کار برده شود.

مثال:

The room needs repainting.

اتاق نیاز به نقاشی دوباره دارد.

The room needs to be repainted.

اتاق نیاز به نقاشی دوباره دارد.

 

موارد کاربرد فعل مجهول:

 

در مواقعی که در جمله، مفعول بیشتر از فاعل مورد نظر باشد.

مثال:

The murdererwas hanged.

قاتل بالای دار رفت.

 

هنگامی که مبتدای جملۀ معلوم، بی اهمیت بوده و یا معلوم و مشخص نیاشد.

مثال:

It is said that he is ill.

می گویند که او بیمار است.

 

وقتی که فاعل فعل جمله معلوم نباشد.

مثال:

He has been taken to hospital.

او به بیمارستان برده شده است.

 

در مواردی که گوینده، به دلایلی نخواهد فاعل را ذکر کند.

مثال:

I was informed that you would leave for New York.

مطلع شدم که شما به نیویورک خواهید رفت.

بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]