طریقۀ تبدیل جملات خبری مستقیم به غیر مستقیم, جملات پرسشی (استفهامی(

گرامر انگلیسی/نقل قول مستقیم و غیر مستقیم/Direct and Indirect Speech
تعداد بازديد : 74

گرامر انگلیسی/نقل قول مستقیم و غیر مستقیم/Direct and Indirect Speech

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم:Direct and Indirect Speech:

 

اگر گفتار شخصی را بدون تغییر یبان کنیم آن جمله را نقل قول مستقیم گویندکه باید داخل علامت نقل قول  “Quotation mark”نوشته شود و کلمۀ اول با حرف بزرگ شروع می شود و اگر کلمات جمله را طوری تغییر دهیم که مفهوم جمله عوض نشود آن جمله را نقل قول غیر مستقیم گویند که احتیاجی به علامت نقل “” ندارد و کلمۀ اول با حرف کوچک نوشته می شود. هر جملۀ نقل قول از دو جمله تشکیل می شود، جملۀ داخل علامت نقل قول را جملۀ اصلی و جملۀ خارج علامت را جملۀ ناقل گویند.

 مثال:

 

He said to me,“I go to school every day.”

او به من گفت: “من هرروز به مدرسه می روم.”

 

در جملۀ بالا، جملۀ قبل از علامت نقل قول را جملۀ ناقل و جملۀ بعد ار علامت نقل قول را جملۀ اصلی گویند.

طریقۀ تبدیل جملات نقل قول مستقیم به غیر مستقیم:

برای این منظور، چهار نوع جمله را بررسی می کنیم.

 

Statements:

جملات خبری (اظهاری(

Imperatives:

جملات امری:

 Questions:

جملات پرسشی (استفهامی(

Exclamations and Wishes:

جملات صوتی یا ندایی و آرزو:

 

جملات خبری (اظهاری(

 Statements:

 

طریقۀ تبدیل جملات خبری مستقیم به غیر مستقیم:

بعد از جملۀ ناقل کلمۀ ربط that به کار می رود. البته ممکن است گاهی that حذف شود. (بیشتر در مکالمه(

در جملۀ ناقل said to به told تبدیل می شود.

آگر فاعل جملۀ داخل علامت نقل قول یکی از ضمایر فاعلی باشد، مطابق فاعل جملۀ ناقل تغییر می کند. البته باید در نظر گرفت که ضمایر بر حسب اینکه گوینده چه کسی است و نقل قول کننده چه کسی ، تغییر می کنند. و متعاقب آن سایر ضمایر و صفات ملکی تغییر میکنند ولی آگر فاعل اسم باشد بدون تغییر تکرار می شود.

اگر فعل ناقل در گفتار مستقیم در زمان حال یا آینده و یا حال کامل باشد طبق قاعدۀ تطابق زمان ها، در گفتار غیر مستقیم در زمان افعال نقل قول، تغییری پیش نمی آید.

 

 نقل قول مستقیم

 نقل قول مستقیم

He says that he is writing an English composition at the moment.

He says, “I am writing an English composition at the moment.”

 

اگر فعل ناقل گفتار مستقیم در زمان گذشته باشد، برای تطابق زمان ها، زمان افعال به شرح زیر تغییر می یابد:

حال ساده به گذشتۀ ساده- حال استمراری به گذشتۀ استمراری- گذشتۀ ساده به گذشتۀ کامل- گذشتۀ استمراری به گذشتۀ کامل استمراری- حال کامل به گذشتۀ کامل- حال کامل استمراری به گذشتۀ کامل استمراری- گذشتۀ کامل استمراری به گذشتۀ کامل استمراری- آیندۀ ساده به آینده در گذشتۀ ساده آیندۀ استمراری به آینده در گذشتۀ استمراری- آیندۀ کامل به آینده در گذشتۀ کامل- آیندۀ کامل استمراری به آینده در گذشتۀ کامل استمراری

مثال:

 

آینده در گذشتۀ ساده

آیندۀ ساده

گذشتۀ استمراری

حال استمراری

گذشتۀ ساده

حال ساده

 would go

will go

 was going

 is going

went

go

مثال:

 

نقل قول مستقیم

 نقل قول مستقیم

He told me that he went to his school every day.

He said to me, “I  go to my school every day.”

 She told me that she wentto her office every day.

 She said to me, “I go to my office every day.”

You told me that you had gone to your office.

 You said to me, “I went to my office.”

 Mary said that she was going to see her friend.

 Mary said ,”I am going to see my friend.”

She said that Mary had beenhappy.

She said,” Mary was happy.”

 

تمام کلمات و قید هایی که حاکی از نزدیکی هستند، در کلام غیر مستقیم به الفاظ و قیود دور تبدیل می شوند. جدول تغییرات این کلمات و قیود به شرح زیر است:

  

گفتار مستقیم

 گفتار غیر مستقیم

 this

 that

these

those

here

there

now

then

thus

so

today

that day

tonight

that night

tomorrow

the next day

next week (month, year)

the following week, etc.

yesterday

the day before/the previous day

last week (month, year)

the week before, etc./the previous week, etc.

last night

the night before/the previous night

just

then

ago

before

 

جملات امری:

Imperatives:

 

طریقۀ تبدیل جملات امری مستقیم به غیر مستقیم:

به جای فعل ناقل، از افعال told و یا asked (اگر مؤدبانه باشد) و فعلordered اگر به صورت دستور باشد)، استفاده می کنیم.

جملۀ امری داخل علامت نقل قول یا مثبت است یا منفی، اگر امری مثبت باشد، برای تبدیل آن به غیر مستقیم، قبل از فعل امر در اول جمله to به کار می رود و صفات و ضمایر را تغییر می دهیم.

مثال:

 

در صورتی که جملۀ امری، منفی باشد، به جای Don‘t دو کلمۀ not to را به کار می بریم و صفات و ضمایر را تغییر می دهیم.

مثال:

 نقل قول مستقیم

 نقل قول مستقیم

 He told us not to open our books.

She said to us,”Don’t open your books.”

     

 

 جملات پرسشی (استفهامی(

 Questions:

 

طریقۀ تبدیل جملات سؤالی مستقیم به غیر مستقیم:

در انگلیسی سؤال به دو نحو تشکیل می شود:

به وسیلۀ یکی از افعال مخصوص مانند May I go? : و یا به وسیلۀ یکی از کلمات نه گانۀ استفهام

 مانندWhom did you see? 

با توجه به دو حالت استفهام، برای تبدیل جملات سؤالی از حالت مستقیم به غیر ممستقیم باید به نکات زیر عمل نمود.

فعل خارج از علامت نقل قول، به یکی از افعال پرسشی want to know, inquire, askتبدیل می شود.

اگر فعل جملۀ سؤالی به وسیلۀ یکی از افعال مخصوص آغاز شود، در سؤال غیر مستقیم، پس از به کار بردن فعل ناقل ask و غیره و حذف علائم نقل قول، برای ربط جملۀ داخل علامت نقل قول با فعل ناقل، یکی از کلمات if یا whether را به کار می برند.

اگر فعل جملۀ سؤالی به وسیلۀ یکی از کلمات استفهامی مانند where و غیره آغاز شده باشدکاربرد یکی از دو کلمات ربط if یا whether لزومی نخواهد داشت، زیرا کلمات استفهام خودشان می توانند کار ربط را انجام دهند.

نقل قول از شکل سؤالی به صورت خبری در می آید، یعنی فاعل قبل از فعل قرار گرفته ، کلماتی مانند did,does,do حذف می شود.

ضمایر طبق حالت خبری تغییر می یابند.

زمان فعل نقل قول، در صورتی که فعل ناقل، گذشته باشد، یک زمان به عقب می رود.

تغییرات دیگر از جمله تغییر قیود و بعضی کلمات دیگر، مانند حالت خبری است.

و بالاخره باید توجه داشت که در جملات غیر مستقیم همواره به جای علامت سؤال آخر جمله ، نقطه قرار می گیرد.

مثال:

 

نقل قول مستقیم

نقل قول مستقیم

 He asked me if I had gonethere the day before.

He said to me, “Did you go there yesterday?”

He asked me what I was writing then.

He said to me, “What are you writing now?”

 

اگر کلمۀ استفهام همراه اسم باشد، کلمۀ استفهام و اسم را با هم می نویسیم.

مثال:

 

 نقل قول مستقیم

نقل قول مستقیم

She asked Mary what time she would come back.

She said to Mary, “What time will you come back?”

 

Whether و if می توانند در حالت غیر مستقیم به جای هم به کار روندwhether هم به معنی if و هم به معنی if not است؛ ولی غالباً حرف ربط if کاربرد دارد.

q

 جملات صوتی یا ندایی و آرزو:

Exclamations and Wishes:

 

جملات صوتی یا ندایی و آرزو:

برای تبدیل اینگونه جمله ها به حالت گفتار غیر مستقیم، بایستی فعل ناقل، مبین نوع ندا و آرزو باشد. برای ربط فعل معرف با قسمت جملۀ  داخل  علامت نقل قول، غالباً مانند جمله های خبری عمل می کنند؛ ولی ممکن است با استفاده از to و گاهی بدون ربط  و بر اساس معنی ، فعل معرف را با جملۀ داخل علامت نقل قول مربوط ساخت. فعل ناقل در غیر مستقیم در جمله های ندا و آرزو بیشتر افعالی از قبیل cry, exclaim, wish, pray, applaud می باشد.

 

نقل قول مستقیم

نقل قول مستقیم

 He exclaimed what a beautiful sunset it was.

He said, “OH! What a beautiful sunset it is!”

 He cried with sorrow that it was my sacrifice.

He said, “Alas! It is your sacrifice.”

He applauded him, saying that he had won his race.

He said, “Bravo! You have won your race.”

بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]