پایان نامه هيدرولوژی,دانلود پایان نامه پایان نامه هيدرولوژی,بلده,

پایان نامه هيدرولوژی-Hydrology
تعداد بازديد : 163

پایان نامه هيدرولوژی-Hydrology

 

پایان نامه پایان نامه هيدرولوژي-Hydrology حوزه سراسب ازتوابع بلده نور

نویسنده : برش رد

زبان کتاب: فارسی

تعداد صفحه :64

قالب کتاب :Word

حجم فایل : 8MB

 

 

پایان نامه کاملا آماده پرینت میباشد  

 

 

 

١-١- مقدمه

هيدرولوژي (Hydrology) که بعضا به معنی آب‌شناسی گفته می‌شود. به معنای وسیع کلمه، علم آب است. یعنی، علمی که در مورد پیدایش، خصوصیات و نحوه‌ی توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند.اما عملا واژه‌ی هیدرولوژی به شاخه‌ا‌ی از جغرافیای فیزیکی اطلاق می‌شود که گردش آب در طبیعت را مورد بررسی قرار می‌دهد. هیدرولوژی علم مطالعه‌ی آب در کره‌ی زمین است و در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می‌کند .

تمامي آب موجود در كره زمين كه حجم آن ٣۹/١ ميليارد متر مكعب است به صورت نابرابر در اقيانوس‌ها، يخ‌هاي قطبي، زير زمين، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، اتمسفر و هيدروسفر را به وجود آورده است.

مقدار كمي از اين آب (حدود ۰٣٥/۰ ميليارد مترمكعب يا %٥/٢) بصورت آب شيرين است و  آن در آبخانه‌هاي زير زمين است. آب با توجه به پراكندگي خود بيشتر از ساير منابع در دسترس است اما سازمان يونسكو در گزارش ١۹٨۷ خود اعلام كرد كه %٤٥مردم جهان دسترسي به آب سالم و كافي مصرف روزانه‌ی خود ندارند. %٣۰ از جمعيت جهان به طور مداوم در معرض خطر سيل هستند و %٨۰ امراض با كمبود آب رابطه‌ی مستقيم دارند.

با اين وجود علم هيدرولوژي در قرون اخير به ويژه در چند دهه‌ی اخير توسعه فراواني داشته است. امروزه اين علم در طراحي سازه‌هاي هيدروليكي نظير سدهاي ذخيره‌اي و انحرافي، احداث كانال‌هاي آبياري و زهكشي، پل، مهندسی رودخانه، مهار سيلاب، آبخيزداري، جاده سازي، شيلات، طراحي تفرجگاه، بهداشت محيط، فاضلاب شهري، صنعتي، امور زيست محيطي و جغرافيايي طبيعي به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ايران سرزميني است با نزولات جوي بسيار كم، به طوري كه اگر ميانگين بارندگي سالانه در سطح كره‌ی زمين را كه حد ٨۶۰ میلی متر است با متوسط بارندگي سالانه ايران كه تقريبا رقمي معادل ٢٣۰ میلی متر است. 

 

 

 

جزئیات محصول

 

 قیمت :

13,۰۰۰ تـــــومان

 کد محصول :

102

 توضیحات :

 فرمت فایل word-تنظیم برش رد

 لینک ها :

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول : مقدمه وکلیات..........................................................................................................................٨

١-١- مقدمه..............................................................................................................................................................۹

٢-١- تاریخچه علم هیدرولوژی............................................................................................................................١۰

٣-١- اهداف هیدرولوژی........................................................................................................................................١٢

٤-١- تعاریف واصطلاحات.....................................................................................................................................١٣

١-٤-١- حجم رواناب(Runoff Volume)...................................................................................................١٣

٢-٤-١- آب پایه (Base flow)........................................................................................................................١٣

٣-٤-١- زمان تمرکز(Concentration time)............................................................................................١٣

٤-٤-١- ضریب رواناب...........................................................................................................................................١٣

٥-٤-١- دبی (Dischearge)............................................................................................................................١٣

۶-٤-١- شدت بارش..............................................................................................................................................١٣

 

فصل دوم : معرفی منطقه..........................................................................................................................١٤

١-٢- معرفی منطقه مورد مطالعه.......................................................................................................................١٥

٢-٢- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه................................................................................................١٥

٣-٢- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه..........................................................................................................١۷

١-٣-٢- سازنددرود...............................................................................................................................................١۷

٢-٣-٢- سازندآکی روته.......................................................................................................................................١۷

٣-٣-٢- سازندآهکی نسن....................................................................................................................................١۷

٤-٣-٢- سازندشمشک..........................................................................................................................................١۷

٥-٣-٢- سازندمارچی دلیچایی............................................................................................................................١۷

۶-٣-٢- سازندلار....................................................................................................................................................١۷

۷-٣-٢- سازندآبنک..............................................................................................................................................١٨

٨-٣-٢- سازندکنگلومرایی فجن(فاجان)..........................................................................................................١٨

۹-٣-٢- سازندآهکی زیارت.................................................................................................................................١٨

١۰-٣-٢- سازند توفی کرج.................................................................................................................................١٨

٤-٢- وضعیت فیزیوگرافی...................................................................................................................................٢۰

٥-٢- خاکشناسی منطقه مورد مطالعه.............................................................................................................٢١

۶-٢- اقلیم منطقه مورد مطالعه.........................................................................................................................٢١

۷-٢- تشریح پوشش گیاهی...............................................................................................................................٢٤

٨-٢- وضعیت اجتماعی-اقتصادی منطقه.......................................................................................................٢۷

١-٨-٢- اشتغال زایی..........................................................................................................................................٢٨

٢-٨-٢- کشاورزی...............................................................................................................................................٢۹

٣-٨-٢- زنبور داری............................................................................................................................................٣١

 

فصل سوم : روش تحقیق.......................................................................................................................٣٢

١-٣- هیدرومتری...............................................................................................................................................٣٣

٢-٣- تراکم شبکه باران سنجی.......................................................................................................................٣٣

٣-٣- بارش...........................................................................................................................................................٣٤

٤-٣- باران درسطح زمین.................................................................................................................................٣٤

٥-٣- گیرش........................................................................................................................................................٣٤

۶-٣- اندازه گیری باران....................................................................................................................................٣٤

١-۶-٣- بارش نقطه ای....................................................................................................................................٣٥

٢-۶-٣- بارش منطقه ای.................................................................................................................................٣٥

۷-٣- روش های تعیین میانگین بارندگی دریک منطقه...........................................................................٣٥

١-۷-٣- تعیین میانگین بارش به روش میانگین حسابی..........................................................................٣۶

٢-۷-٣- تعیین میانگین بارش به روش کثیرالاضلاع تیسن.....................................................................٣۶

٣-۷-٣- تعیین میانگین بارش به روش سطح یابی....................................................................................٣۶

٨-٣- مشخصات بارندگی..................................................................................................................................٣۷

١-٨-٣- مدت بارندگی......................................................................................................................................٣۷

٢-٨-٣- مقداربارندگی.......................................................................................................................................٣۷

٣-٨-٣- شدت بارندگی.....................................................................................................................................٣۷

٤-٨-٣- فاصله بین دو بارندگی.......................................................................................................................٣٨

٥-٨-٣- سطح ریزش.........................................................................................................................................٣٨

۹-٣- آزمون همگنی داده ها............................................................................................................................٣٨

١۰-٣- تعیین بیلان هیدرولوژیکی حوزه.......................................................................................................٣٨

١١-٣- تغییرات فصلی جریان آب...................................................................................................................٣۹

١-١١-٣- ضریب جریانات آب.........................................................................................................................٣۹

٢-١١-٣- ضریب ماهانه دبی............................................................................................................................٣۹

١٢-٣- اندازه گیری دبی به روش ریاضی......................................................................................................٤۰

١-١٢-٣- فرمول مانینگ..................................................................................................................................٤۰

٢-١٢-٣- فرمول شزی......................................................................................................................................٤۰

١٣-٣- محاسبه دبی اوج سیلاب درحوزه های فاقد آمار...........................................................................٤۰

١-١٣-٣- روش استدلالی(Rational method).....................................................................................٤۰

٢-١٣-٣- محاسبه دبی اوج سیل در روش شماره منحنی........................................................................٤١

١٤-٣- سایر روش های برآورد دبی اوج سیل..............................................................................................٤٢

١-١٤-٣- روش های مبتنی برسطح حوزه...................................................................................................٤٢

١-١-١٤-٣- روش کریگر(Creager)..........................................................................................................٤٣

٢-١-١٤-٣- رابطه دیکن(dickens formula)......................................................................................٤٣

٣-١-١٤-٣- منحنی پوش(Envellope curve)....................................................................................٤٣

٤-١-١٤-٣- رابطه تجربی فولر(Fuller).....................................................................................................٤٤

٢-١٤-٣- روش های مبتنی بر خصوصیات حوزه.......................................................................................٤٤

١-٢-١٤-٣- روش اول کوک(Cooks method)....................................................................................٤٤

٢-٢-١٤-٣- روش دوم کوک..........................................................................................................................٤٤

١٥-٣- تخمین آبدهی به روش هند..............................................................................................................٤٥

١۶-٣- محاسبه آبدهی حوزه به روش کوتاین.............................................................................................٤٥

١۷-٣- محاسبه زمان تمرکز حوزه.................................................................................................................٤۶

١-١۷-٣- روش کالیفرنیا.................................................................................................................................٤۶

٢-١۷-٣- روش کرپیچ.....................................................................................................................................٤۶

١٨-٣- آب نمود یا هیدروگراف(Hydrograph).....................................................................................٤۷

١۹-٣- بخش های مختلف یک هیدروگراف................................................................................................٤۷

١-١۹-٣- آب پایه(Base flow).................................................................................................................٤۷

٢-١۹-٣- شاخه اوج یا تمرکز(Rising limb)........................................................................................٤۷

٣-١۹-٣- نقطه اوج(Peak)...........................................................................................................................٤۷

٤-١۹-٣- شاخه نزولی(Falling limb)...................................................................................................٤۷

٥-١۹-٣- حجم رواناب سطحی(Runoff  volume)...........................................................................٤٨

۶-١۹-٣- زمان پایه(Base time).............................................................................................................٤٨

۷-١۹-٣- زمان تا اوج(Time to peak)..................................................................................................٤٨

٨-١۹-٣- زمان تمرکز(Cocentration)..................................................................................................٤٨

۹-١۹-٣- زمان تاخیر(Lag time).............................................................................................................٤٨

٢۰-٣- هیدروگراف واحد(Unit-Hydrograph)...................................................................................٤٨

 

فصل چهارم : نتایج..................................................................................................................................٥۰

١-٤- انتخاب پایه زمانی..................................................................................................................................٥١

٢-٤- محاسبه زمان تمرکز حوزه...................................................................................................................٥١

١-٢-٤- روش کالیفرنیا...................................................................................................................................٥١

٢-٢-٤- روش کرپیچ.......................................................................................................................................٥١

٣-٤- محاسبه ی دبی اوج سیلاب به روش CN......................................................................................٥١

٤-٤- محاسبه آبدهی حوزه...........................................................................................................................٥٤

١-٤-٤- روش کوتاین.....................................................................................................................................٥٤

٢-٤-٤- روش هند..........................................................................................................................................٥٤

 

فصل پنجم : پیشنهادات....................................................................................................................٥٥

١-٥- توصیه های عمومی.............................................................................................................................٥۶

٢-٥- توصیه های کارشناسی.......................................................................................................................٥۶

پیشنهادات........................................................................................................................................................٥۷

منابع..................................................................................................................................................................٥٨

نقشه ها.............................................................................................................................................................٥۹

 

 

جزئیات محصول

 

 قیمت :

13,۰۰۰ تـــــومان

 کد محصول :

102

 توضیحات :

 فرمت فایل word-تنظیم برش رد

 لینک ها :

 

بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]